• Lorem ipsum

Doel van de Voorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op de verkoop van hardwareproducten op de site www.smartandgreen.nl (hierna "de Site"), beheerd door Smart and Green aan elke gebruiker, eerder geregistreerd als een "lid" op de site (hierna "de klant").

Door het selectievakje "Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen" aan te vinken, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AV" genoemd).

De klant verklaart voorafgaand aan de bestelling van het product dat de verwerving van het product niet rechtstreeks verband houdt met zijn professionele activiteit, en dat de verwerving ervan is gereserveerd voor persoonlijk gebruik door hem.

Als klant heeft de klant dus specifieke rechten, die zouden worden betwist in het geval dat de producten die in het kader van de e-store werden gekocht, feitelijk verband hielden met zijn professionele activiteit.

Hij verklaart verder dat hij de wettelijke bevoegdheid heeft om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde en naar goeddunken van Smart and Green worden herzien. Alleen de algemene voorwaarden die van kracht zijn op de datum van bestelling zijn tegenstelbaar aan de klant.

Beschikbaarheid van producten

De producten van de winkel zijn onmiddellijk beschikbaar, binnen de termijnen die op de site worden vermeld, en onder voorbehoud van de indicaties die op het productblad worden vermeld.

Bestellen van de producten

De klant kan zijn bestelling alleen plaatsen op de website www.smartandgreen.nl Na ontvangst van de betaling ontvangt de klant onder de voorwaarden van artikel 4 een e-mailbevestiging van zijn bestelling, met vermelding van de aard, hoeveelheid producten en de totale prijs van de bestelling. Hiertoe is het aangewezen dat de gebruiker de nodige stappen neemt om ervoor te zorgen dat het tijdens de bestelling opgegeven e-mailadres regelmatig werkt en dat de e-mail die door www.smartandgreen.nl wordt verzonden, niet wordt geblokkeerd door een mail filterapparaat. Smart and Green kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat deze e-mail wordt gewist door een "anti-SPAM" type apparaat. Het wordt aanbevolen aan de klant om deze bevestiging van ontvangst te behouden, wat een bewijs is van zijn bestelling. Smart and Green behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

Bestelprijs

Productprijzen

Alle productprijzen worden op onze site weergegeven in euro's en alle belastingen zijn inbegrepen. Als het btw-tarief wordt gewijzigd, wordt de prijs automatisch gewijzigd op de vervaldatum van het nieuwe tarief. De uiteindelijke prijs van de bestelling omvat de prijs van het product of de producten, evenals de verzendkosten. Hoewel onze website zorgvuldig is ontworpen, kunnen de prijzen op onze websites fouten bevatten. Smart and Green behoudt zich het recht voor om niet te reageren op een bestelling, in geval van een duidelijke fout in de prijs van het product, aangegeven op de site bij het bestellen. In dit geval wordt de klant binnen 15 dagen automatisch per bankoverschrijving teruggestort.

Verzendkosten

De verzendkosten zijn het gevolg van elke geplaatste bestelling. Het exacte bedrag hangt af van waar de bestelling moet worden verzonden, evenals de inhoud, het volume en het gewicht van de bestelde producten. Het bedrag van de verzendkosten wordt aangegeven in de "bestelmand" en is onderworpen aan de goedkeuring van de klant, door de validatie van de "winkelwagen". De klant kan overgaan tot een simulatie van de globale waarde van zijn bestelling op de site. Het aangegeven bedrag blijft geschat en alleen de prijs die is behouden tijdens de validatie van de bestelling heeft contractuele waarde.

Betaling

Betaalmiddelen

Betaling van de volledige prijs is verschuldigd bij het bestellen.De klant regelt zijn bestelling:

> Met een creditcard zoals voorgesteld op de site. De klant garandeert Smart and Green dat hij de nodige rechten heeft om de kaart betaalmethode te gebruiken bij het bestellen.

> Via elke andere betaalmethode die op de site wordt vermeld (PayPal, facturering per telefoonmaatschappij, enz.)

Standaardbetaling - eigendomsvoorbehoud

De bestelde producten blijven het eigendom van Smart and Green tot de definitieve en volledige betaling van hun prijs door de klant. Smart and Green behoudt zich het recht voor om de bestelde producten te claimen in geval van niet-betaling, en in het bijzonder in geval van weigering van de cheque. In dit geval en op eerste verzoek van Smart and Green verbindt de klant zich ertoe om onbetaalde producten en alle onkosten voor zijn rekening te retourneren.

Uitvoering van de bestelling en levering

Levertijden

De bestelling wordt uitgevoerd binnen de deadlines die zijn gespecificeerd op de site en op de bestelbevestiging verzonden door Smart and Green. De deadlines die worden aangegeven tijdens de validatie van de bestelling worden berekend in werkdagen. In geval van niet-beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van het bestelde product, verbindt Smart and Green zich ertoe om de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen en een periode van beschikbaarheid of een gelijkwaardig product voor dezelfde prijs te specificeren. De klant heeft dan de keuze tussen wachten op de beschikbaarheid van het product, kiezen voor het product aangeboden ter vervanging, of een terugbetaling van zijn betaling vragen, die binnen een termijn van maximaal 30 dagen zal plaatsvinden, per bankoverschrijving of cheque, volgens de voorkeur van de klant.

Aflevermethoden

De producten worden afgeleverd op het adres dat door de klant op het bestelformulier is aangegeven. De leveringen worden, indien van toepassing, gedaan door de koerier en / of koerier die het meest geschikt is voor het geleverde pakket. De klant moet dan bij het plaatsen van de bestelling het afleveradres zorgvuldig invullen en een telefoonnummer aangeven dat gedurende de dag bereikbaar is. De klant moet ook de beste informatie verstrekken over alle velden van het leveringsformulier. Noch Smart and Green, noch de geselecteerde koerier kan aansprakelijk worden gesteld voor een onmogelijkheid tot levering vanwege onjuistheden in het afleveradres.

De levering aan de klant kan worden gedaan door een gespecialiseerde vervoerder voor bijzonder omvangrijke of zware pakketten. In dit geval wordt de Klant rechtstreeks per e-mail of per telefoon rechtstreeks door de koerier gecontacteerd, zodat hij een bezorging afspraak kan afspreken. Tijdens dit contact moet de klant uitdrukkelijk alle moeilijkheden van toegang of doorgang aangeven die bezorgers tijdens de levering kunnen tegenkomen (ook als ze al op het bestelformulier zijn vermeld).

De kleinste of minst zware pakketten kunnen per koerier worden geleverd. De klant wordt gevraagd om een ​​afleveradres op te geven wanneer hij zeker weet dat het pakket bij de eerste aflevering kan worden ontvangen (zoals: werkplek, vriend of familie, conciërge, etc.).

Reserves bij aflevering

Bij aflevering moet de klant het product uitpakken in de aanwezigheid van de koerier en controleren of het geleverde product overeenkomt met zijn bestelling en dat het niet beschadigd is voordat hij de leveringsbon ondertekent. Indien er storingen of schade, moet de klant het product te weigeren en precies de aard van zijn reserves te registreren op de leveringsbon. Deze reserveringen moeten worden met de hand geschreven, gedateerd, gedetailleerd en vergezeld van een handtekening voor ontvangst. Als er een afwijking (fout of schade) na de aflevering ontdekt, moet de klant absoluut zijn reserves te sturen naar de vervoerder per aangetekende brief met ontvangstbewijs, met een kopie aan Smart and Green, binnen 3 werkdagen levering, teneinde het gebruik van Smart and Green tegen de drager te behouden. Als de klant zich niet aan deze procedure houdt, worden retourzendingen van het product niet geaccepteerd.

Herroepingsrecht

Toepassingsgebied

In overeenstemming met artikel L.121-20 van de Consumentenwet heeft de Klant een termijn van zeven volle dagen vanaf de datum van levering van het product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat hiervoor een reden hoeft te worden gemotiveerd of boetes betalen, behalve, indien van toepassing, teruggavekosten. Als het verstrijken van de termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt de deadline verlengd tot de eerstvolgende werkdag om middernacht. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend voor "catalogus" -producten. Inderdaad, in overeenstemming met artikel L.121-20-2 van de consumentenwet.

Implementatie

De klant moet Smart and Green informeren dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht door binnen de 7 aangegeven dagen een aangetekende brief met AR te sturen naar Smart and Green op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. .

Na het verzoek van de klant stuurt Smart and Green hem een ​​herstelnummer en stelt hij voor dat hij de goederen terugneemt door een gespecialiseerde bezorger, onder voorbehoud van de betaling van retourkosten. Als de klant ermee instemt, stuurt hij de factuur die overeenstemt met de kosten van verwijdering van zijn product door zijn bezorg specialist. Smart and Green zal overgaan tot verwijdering van het product zodra deze betaling heeft plaatsgevonden. De klant kan ook beslissen om het product op de gebruikelijke manier te retourneren, waardoor de integriteit van het product waarschijnlijk wordt gewaarborgd. Het product moet in goede staat zijn en vergezeld gaan van accessoires en installatie-instructies. Zodra het product is geretourneerd onder de hierboven vermelde voorwaarden, krijgt de klant de prijs van het product terug binnen een maximum van dertig (30) dagen na de datum van ontvangst door Smart and Green van het verzoek tot intrekking.

Garanties

De producten die door Smart and Green worden gedistribueerd, zijn onderworpen aan de wettelijke garantie van overeenstemming voor een periode van één (1) jaar. Binnen deze periode heeft de klant de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn garantie als hij een defect aantreft in zijn producten die zijn aangeschaft bij Smart and Green. Om van dit recht gebruik te maken, moet hij per e-mail contact opnemen met Smart and Green via het contactformulier op de site. Hij moet zijn verzoek ook naar Smart and Green sturen per aangetekende post met ontvangstbevestiging.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning op grond van de wettelijke garantie van overeenstemming, mag het door de klant gemelde defect niet het gevolg zijn:

> abnormaal gebruik van het product met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden aanbevolen door Smart and Green; 
> normale slijtage of veroudering van het artikel; 
> een toevallige gebeurtenis.

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal Smart and Green het product binnen 30 dagen repareren. Als dit niet mogelijk is biedt Smart and Green de klant aan het product vervangen door een gelijkwaardig product of teruggave van het geld, of een voucher gelijk aan de waarde van het product bij de bestelling. Deze garantie sluit de Klant niet uit van de garantie voor verborgen gebreken als bedoeld in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht, behalve die welke gewoonlijk worden gehandhaafd door de jurisprudentie van de Nederlandse rechtbanken en tribunalen:

> gehele of gedeeltelijke stakingen, intern of extern van het bedrijf, blokkering van vervoermiddelen of levering om welke reden dan ook, overheids- of wettelijke beperkingen, uitval van computers, blokkering van telecommunicatie inclusief netwerken en in het bijzonder internet. 
> Het optreden van een geval van overmacht schorst van rechtswege de uitvoering van de bestelling.

Indien de partijen na een periode van drie (3) maanden constateren dat er sprake is van overmacht, wordt de bestelling automatisch geannuleerd, tenzij anderszins door beide partijen is overeengekomen.

Bewijs

De geautomatiseerde registers, opgeslagen in de computersystemen van de site www.smartandgreen.nl onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. Het indienen van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame ondersteuning die als bewijs kan worden geproduceerd. De door Smart and Green aan de klant verzonden orderbevestiging, op papier of in elektronische vorm, vormt voor de klant een bewijs van de uitgevoerde transactie.

Geschillen en aansprakelijkheid

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, zowel voor de materiële regels als voor de vormvoorschriften. In geval van betwisting zullen de partijen proberen het geschil tussen hen in der minne op te lossen, via bemiddeling, bemiddeling, participatieve procedure of enige andere methode voor alternatieve geschillenbeslechting.

Er wordt aan herinnerd dat, overeenkomstig artikel 2238 van het burgerlijk wetboek:

"Het recept is geschorst vanaf de dag waarop, na het zich voordoen van een geschil, de partijen overeenkomen om hun toevlucht te nemen tot bemiddeling of bemiddeling of, bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst, vanaf de datum van de eerste bemiddelingsvergadering of bemiddeling.

De verjaringstermijn begint opnieuw, gedurende een periode van niet minder dan zes maanden, vanaf de datum waarop een of beide partijen of de bemiddelaar of bemiddelaar verklaren dat bemiddeling of bemiddeling plaatsvindt. is voorbij. "

Deelbaarheid van clausules

Indien om welke reden dan ook één (of meer) van de clausules van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zouden worden uitgesproken als nietig, niet-afdwingbaar, verouderd, illegaal of niet-toepasselijk door het feit van een wet, een verordening of na een een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, deze wijziging kan de geldigheid, de wettigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden niet in twijfel trekken en zal de klant niet vrijpleiten van de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.